El nostres Serveis

Serveis Laborals

 • Altes, baixes i variacions contractuals de treballadors del Règim General de la Seguretat Social i dels règims especials: autònoms, empleats de la llar...
 • Càlcul i confecció de nòmines i quitances: confecció dels rebuts de salari, seguint la política retributiva de cada empresa, variacions i despeses mensuals si les hi hagués.
 • Liquidacions de Seguretat Social, declaracions trimestrals i resum anual d'IRPF.
 • Confecció de contractes: estudi, confecció i presentació davant del servei regional d’ocupació. Elecció de la modalitat de contractació idònia per a cada cas, aplicació, si procedeix de les bonificacions per a la contractació.
 • Preparació i assistència davant de qualsevol organisme de l'administració laboral, com ara:
 • Tramitació de tota classe de pensions i altres prestacions econòmiques de la Seguretat Social.
 • Tramitació de tota classe de pensions i altres prestacions econòmiques de la Seguretat Social.
 • Sol·licitud de prestacions del Fons de Garantia Salarial.

Serveis Fiscals-Comptables

 • Elaboració de comptabilitats.
 • Liquidació d’impostos.
 • Elaboració d’estats financers.
 • Legalització llibres comptables.
 • Confecció de comptes anuals.
 • Impost Renta Persones Físiques, Patrimoni i Societats.
 • Estimació objectiva mòduls.

Serveis Jurídics - Mercantils

 • Constitució de Societats
 • Modificació d'Estatuts, Operacions Societàries, Pactes de socis, ampliacions de capital, ... I posterior tramitació al Registre Mercantil.
 • Escriptures Notarials (acceptacions herències, compra vendes, testaments, donacions, ...)
 • Redacció de préstecs, crèdits i contractes d’Arres.
 • Legalització de Libres Oficials
 • Assistència tècnica en confecció i seguiment d'expedients davant l'Administració local, estatal i autonòmica.
 • Cobertura Jurídica i defensa processal en l’àmbit del dret.

Serveis d’Assegurances

 • Permisos de Residència i Treball
 • Renovacions de Permisos
 • Reagrupació Familiar
 • Residència per Arrelament

Serveis d’Estrangeria

 • Permisos de Residència i Treball
 • Renovacions de Permisos
 • Reagrupació Familiar
 • Residència per Arrelament

Serveis Immobiliaris

 • Formalització de Contractes d’Arrendament i registre dels mateixos.
 • Comunitats
 • Lloguers
 • Gestió Fiscal
 • Valoracions Immobiliàries.